skip to Main Content
+47 915 71 822 ingjerd.meen.lorvik@borgestadklinikken.no

Vedtekter

Vedtekter for Norsk Forening for Spillproblematikk- NFSP

Vedtatt 10.04.00 med rettelser 02.09.04 og 11.06.09

Foreningens navn:  Norsk Forening for Spillproblematikk

Stiftet:  10 04 00

 

 

§ 1 Formål

Foreningens formål er:

Spre kunnskap om pengespillproblemer med sikte på å redusere problemenes omfang

Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud

Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet

Påvirke de politisk bestemte rammebetingelser for pengespill og andre spill med sikte på å redusere problemene

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

NFSP er en frittstående interesseforening

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap er åpent for institusjoner, fagfolk og andre interesserte som ikke har økonomiske interesser knyttet til pengespill. Medlemskap skal godkjennes av styret. Det føres medlemsregister.

 

§ 4 Økonomi

Det betales ikke årlig medlemskontingent.

En person som er tilknyttet et behandlingsmiljø kan ikke stå som enkeltmedlem.

Medlemskap gir rett til redusert pris ved foreningens årlige seminar. Institusjonens medlemskap gir rett til redusert pris for en deltager på seminaret.

Foreningen vil søke midler ved offentlige tilskudd til drift.

Regnskapet føres etter vanlige regnskapsreglement og legges fram for årsmøtet.

 

§ 5 Valgbarhet

For å kunne bli valgt til tillitsverv i NFSP må man være registrert medlem, vise spesiell interesse for foreningens formål, og være villig til å arbeide aktivt for foreningen. Det bør være god representasjon av fagfolk, samt medlemmer med erfaring som pårørende eller spilleavhengig.

 

§ 6 Årsmøtet

6-1       Myndighet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet

 

6-2        Tidspunkt for årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år i forbindelse med foreningens seminar
 2. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig

 

6-3        Innkalling til Årsmøtet

Styret innkaller til årsmøte med minst 4 ukers varsel.  Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel, dog ikke mindre enn 2 uker.

Innkalling sendes alle medlemmer og gjøres kjent ved invitasjon til seminar.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med innkomne forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

 

6-4        Saker som skal behandles på årsmøtet

 • Godkjenning av årsberetning fra styret
 • Godkjenning av regnskap
 • Vedta budsjett
 • Innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Handlingsplan for virksomheten
 • Valg av Styre

Styreleder velges ved særskilt valg for 2 år

Det velges 5 styremedlemmer for 2 år, 2 styremedlemmer samtidig med leder, og 3 styremedlemmer det året leder ikke er på valg..

1 varamedlem for 2 år

Valgkomite for 2 år

Revisor for 2 år

Andre saker som er nevnt i innkallingen

 

6-5       Møterett

Alle registrerte medlemmer

Dersom andre ønsker å delta som observatører må dette godkjennes av årsmøtet

 

6-6        Møteledelse og protokoll

Årsmøtet velger møteleder og sekretær som sørger for at det skrives protokoll – denne skal underskrives av to personer som velges av årsmøtet

 

6-7        Stemmerett

Alle med møterett har forslags, – tale og stemmerett

Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt

 

6-8       Vedtak på årsmøtet

Det kan ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen.

Vedtak treffes ved alminnelig flertall

Valg foregår skriftlig dersom et medlem krever det.

Når det foreligger flere kandidater velges den med flest stemmer. Er det stemmelikhet kreves omvalg, ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning

 

§ 7 Styret og dets oppgaver

 

7-1       Styret

Styret velges av årsmøtet å se § 6-4.

Styret skal bestå av styreleder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styret konstituerer seg selv.

Vara innkalles til alle nøter.

Styremedlemmer kan gjenvelges

Dersom et styremedlem fratrer før neste årsmøte, går vara inn som fast medlem,

Styret skal føre protokoll over styresaker

 

7-2             Oppgaver

Styret skal –

 • Lede  NFSP i samsvar med gjeldende vedtekter og årsmøtets vedtak
 • Iverksette vedtak og bestemmelser
 • Ved behov oppnevne grupper//personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre kontroll med NFSP sin økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.

 

7-3             Styremøter

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.

Et styremedlem kan kreve at styret sammenkalles

Styremøteinnkalling og underliggende dokumenter skal sendes ut senest 1 uke i forkant.

 

7-4             Styrets vedtak og protokoll

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede.

Vedtak treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Ved hastesaker kan disse legges fram for styret ved å sende mail eller SMS. Sakene vedtas etter samme regler som overfor

Det skal føres protokoll over alle saker med vedtak

 

7-5             Representasjon og fullmakt

Leder og den leder eller styret bemyndiger, representerer foreningen utad og kan signere for foreningen.

 

§ 8 Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.

 

§ 9 Oppløsning (§ 9  kan ikke endres)

Oppløsning av NFSP kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall..

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av NFP. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelser om  vedtektsendring,  jfr § 8

Back To Top